Deelname

Hulsebosch Motortravel reizen, hierna te noemen HMT, zijn bestemd voor deelname per motorfiets. Gebruik van auto met aanhanger op de heen- en terugreis is echter toegestaan.

Elke deelnemer die inschrijft voor een HMT reis, wordt geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen en reisinformatie van HMT.

Reisduur

In de reisinformatie wordt de reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomst tijden.

Minimum aantal deelnemers

Al onze reizen kunnen alleen doorgaan met een minimum aantal deelnemers. Bij de reisinformatie vermelden wij het minimum aantal deelnemers en het aantal dagen vóór vertrek, waarvoor wij een annulering wegens te weinig deelnemers uiterlijk aan u zullen meedelen. Staat er bij de reisinformatie bijvoorbeeld: ‘Minimumaantal deelnemers: 16 (30 dagen voor vertrek)’, dan betekent dit dat wij, als er minder dan 16 personen geboekt hebben, u uiterlijk 30 dagen voor vertrek meedelen dat de reis niet door kan gaan wegens te weinig belangstelling. Als wij eerder weten dat wij een reis moeten annuleren wegens te weinig deelname, krijgt u van ons vanzelfsprekend eerder bericht. Indien mogelijk bieden wij u met het bericht van annulering een aantal alternatieven aan. Als u geen alternatieve reis kiest, storten wij de reeds betaalde reissom terug. HMT zal u naast de reissom geen vergoeding betalen voor door de door de deelnemer gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld afgesloten verzekeringen, kosten van voorbereiding, verlofaanvragen etc. Het maximum aantal deelnemers geeft u een indruk van de maximale groepsgrootte die we op een reis hanteren.

Facultatieve excursies

HMT heeft getracht in de reizen een goed evenwicht aan te brengen tussen rust en activiteit. Misschien wilt u meer ondernemen dan wat er in de reisinformatie is beschreven. De kosten van deze facultatieve excursies evenals de toegangsprijzen van musea, evenementen, extra tol, transportmiddelen en dergelijke zijn uitdrukkelijk niet in de reissom begrepen en dient u ter plaatse zelf te voldoen.

Prijsinformatie

De reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen als in de reisinformatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van het opstellen van de reisinformatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten u als reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden kosten verstaan die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van u door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies.

Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld de (brandstof)toeslagen of de belastingen en heffingen, (veer)boot tarieven en kosten van transfers in de loop van het seizoen veranderen, waardoor ook de reissom fluctueert. Uitsluitend als sprake is van door de overheid vastgestelde prijsverhogingen die ten tijde van uw aanmelding bij HMT bij HMT niet bekend konden zijn worden deze alsnog aan u doorbelast.

Persoonlijke gegevens

Bij het boeken van uw reis dient u alle persoonlijke gegevens van uzelf en uw medereiziger(s) doorgeven, die voor de reisuitvoering van belang kunnen zijn. De naam in eventuele tickets moet gelijk zijn aan die in het paspoort. Controleert u de bevestiging van uw reis en laat het ons meteen weten als gegevens onjuist zijn.

Reis- en annuleringsverzekering

Tijdens een reis kunt u altijd voor onverwachte situaties komen te staan. Om daarvan geen schade te ondervinden, adviseert HMT u dringend om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Aanmelding

In de reisinformatie staat het (door de dealer in geval het een dealer-reis betreft) bepaald minimum en maximum aantal deelnemers evenals de prijs per deelnemer die is bepaald op basis van het gebruik van een 2-persoonskamer. Voor gebruik van een 1-persoonskamer geldt, tenzij anders vermeld, een toeslag van € 15,- per overnachting.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van HMT, waarop het minimum aantal deelnemers, de totale reissom en het bedrag van de aanbetaling staat vermeld. Hiermee is de aanmelding bindend. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt ontvangt u van ons bericht.

De aanbetaling van 25% van de totale reissom dient binnen 14 dagen na uw aanmelding te zijn bijgeschreven op de bankrekening van HMT. De ontvangst van uw aanbetaling zal door HMT worden aangemerkt als een akkoordverklaring van de deelnemer met de gestelde voorwaarden en uw persoonsgegevens op de bevestiging. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Indien u de reis uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis bij HMT boekt dient de gehele reissom ineens bij uw aanmelding te worden voldaan.

Indeling van kamers

Wie zich zonder reisgenoot opgeeft voor een reis en geen 1-persoonskamer wenst, wordt met een andere reisgenoot van hetzelfde geslacht ingedeeld op een 2-persoonskamer. In geval van een oneven groeps aantal wordt diegene die zich het laatst heeft aangemeld, in een 1-persoonskamer ingedeeld en belast.

Annulering door de deelnemer

Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

•  Tot 4 weken voor de reisaanvang: 25% van de reissom.

•  Tot 2 weken voor de reisaanvang: 50% van de reissom.

•  Minder dan 2 weken voor de reisaanvang: 100% van de reissom.

HMT adviseert elke deelnemer om zelf een goede reisverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door Hulsebosch Motortravel

HMT behoudt zich het recht voor om een reis te annuleren in geval van:

•  Onvoldoende deelname.

•  Overmacht zoals bijvoorbeeld hotelbrand, ernstige fysiek letsel bij de leider van uw reis, overheidsingrijpen o.i.d.

Bij bovengenoemde annuleringen zal de reissom volledig worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

HMT neemt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de motor, bagage, kleding of letselschade welke is ontstaan door of tijdens deelname aan de reis en het verblijf op de locatie(s). Deelname aan de reis geschiedt op eigen risico en verantwoording. Voorwaarde voor deelname aan de reizen van HMT is dat u in het bezit bent van de wettelijke verplichte rijbewijzen en verzekeringspapieren, u op de hoogte bent met de verkeersregels, u zich verdiept in de verkeersregels die in het buitenland gelden (indien van toepassing) en zorgt dat uw eigen materieel en vervoermiddelen in optimale conditie zijn.

Tenslotte, u bent zelf volledig verantwoordelijk voor door uzelf direct en indirect veroorzaakte schade, ongevallen of voor overtredingen van (verkeers-) wettelijke voorschriften. Indien deze schade tot gevolg heeft dat u niet in staat bent om het reisschema van uw reis te volgen of vertraging zal opleveren door HMT en de overige deelnemers van de reis, zal HMT met de overige deelnemers de reis voortzetten en dient u zelf te zorgen voor het vervolg van uw reis. De kosten hiervan zijn volledig voor uw eigen rekening, HMT zal u geen tegemoetkoming in deze kosten of terugbetaling van een deel van de reissom vergoeden.